Phòng Thanh tra

13 Tháng 5 2016
(2 votes)
Author :  

Chức năng:

Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc là một đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở có con dấu riêng giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Phối hợp thực hiện công tác pháp chế trong phạm vi quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra Thành phố và  chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng dưới sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở.

Nhiệm vụ:

2.1. Thanh tra chuyên ngành:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

c) Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Sở, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở và các cơ quan thanh tra, kiểm toán các cấp.

g) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết.

h) Đầu mối tham mưu báo cáo Giảm đốc Sở cử thành viên tham gia các đoàn thanh tra liên ngành của Thành phố và tổng hợp nội dung giải quyết có liên quan.

k) Tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định.

2.2. Thanh tra hành chính:

2.2.1. Công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo:

a) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

b) Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể theo quy định.

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở khi được giao.

d) Xem xét, kết luận nội dung khiếu nại, tố cáo mà thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Sở đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định.

đ) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Sở.

e) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Giám đốc Sở.

g) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

2.2.2. Công tác phòng chống tham nhũng:

a) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc phân công của UBND Thành phố.

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của phòng, ban, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở.

c) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng.

d) Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí của Sở.

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2.2.3. Công tác tiếp công dân:

Phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng, ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật về tiếp công dân.

2.3. Công tác pháp chế:

Phối hợp với Văn phòng Sở: tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật thuộc lĩnh vực thanh, kiểm tra quy hoạch - kiến trúc; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác rà soát, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc.

2.4. Thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ khác về công tác thanh tra:

a) Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

b) Khi cần thiết, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cử, trưng tập cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh, kiểm tra.

c) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

d) Phối hợp Văn phòng Sở xây dựng dự toán cho các chương trình hoạt động thanh tra và đồng phục thanh tra hàng năm của Thanh tra Sở.

đ) ) Thực hiện nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Cơ cấu chức danh và biên chế:

3.1. Cơ cấu chức danh:

a) Lãnh đạo Thanh tra: Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra.

- Chánh Thanh tra: do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra Thành phố; trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Thanh tra Sở và thực hiện các nhiệm vụ của Chánh Thanh tra theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chánh thanh tra và CBCC, nhân viên của Thanh tra Sở báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Các Phó Chánh Thanh tra: do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở và theo quy định; trực tiếp giúp Chánh Thanh tra, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Thanh tra Sở; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b) Các chức danh khác thuộc Thanh tra Sở:

- Thanh tra viên chính, thanh tra viên: là công chức nhà n­ước thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, đư­ợc bổ nhiệm và cấp thẻ Thanh tra viên để thực hiện nhiệm vụ của thanh tra quy hoạch kiến trúc. Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Chuyên viên chính, Chuyên viên: các chức danh này sẽ phải hoàn thiện thủ tục để đư­ợc bổ nhiệm và cấp thẻ Thanh tra viên.

Từng cán bộ công chức thuộc Thanh tra Sở phải chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện, các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật đối với Thanh tra viên.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.

3.2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Thanh tra nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Chánh Thanh tra có trách nhiệm xây dựng và đề xuất số biên chế của đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Trạng thái truy cập

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…