Phòng Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật

13 Tháng 5 2016
(0 votes)
Author :  

Chức năng:

Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và nội dung liên quan trên địa bàn Thành phố.

Nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

b) Giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật; Thẩm định hồ sơ Chỉ giới đường đỏ trình UBND Thành phố phê duyệt hoặc Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt theo ủy quyền; cung cấp Hồ sơ Chỉ giới đường đỏ, số liệu về hạ tầng kỹ thuật theo thẩm quyền của Sở; Thẩm định các nhiệm vụ, hồ sơ thiết kế cắm mốc giới quy hoạch trình cấp thẩm quyền duyệt theo quy định.

c) Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố hoặc có văn bản góp ý về chuyên môn để UBND cấp huyện phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quy hoạch xây dựng xã, quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (phần hạ tầng kỹ thuật) thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

đ) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố theo phân cấp và phân công của lãnh đạo Sở. Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn liên quan tổ chức công bố, bàn giao phổ biến công khai các quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố.

e) Theo dõi, tham gia và phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các cơ quan chức năng khác để giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch đối với các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý các hồ sơ mốc giới quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

g) Đầu mối tham gia với các sở, ngành trong công tác góp ý, thẩm định các đồ án quy hoạch, Đề án, Kế hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

h) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; Về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc công trình (hạ tầng kỹ thuật) trên địa bàn thành phố.

i) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng chuyên môn liên quan tham gia kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở (về hạ tầng kỹ thuật) đối với Phòng Quản lý đô thị, Phòng kinh tế và hạ tầng các quận, huyện, thị xã theo địa bàn, lĩnh vực được phân công.

k) Phối hợp với Văn phòng Sở và các Phòng chuyên môn liên quan tổ chức công bố, bàn giao phổ biến công khai các hồ sơ chỉ giới đường đỏ, hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố theo nhiệm vụ được UBND Thành phố và lãnh đạo Sở giao thực hiện.

l) Cử thành viên tham gia các Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, Hội đồng Kiến trúc quy hoạch và các Hội đồng, Tổ công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

m) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công;

n) ) Thực hiện nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Cơ cấu chức danh và biên chế:

3.1. Cơ cấu chức danh:

a) Lãnh đạo Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng:

- Trưởng phòng: Là công chức được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng phòng và CBCC báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b) Các chức danh khác thuộc Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Chuyên viên chính;

- Chuyên viên.

Từng cán bộ công chức thuộc Phòng phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.

3.2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng, đề xuất số biên chế của phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Trạng thái truy cập

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…