Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

13 Tháng 5 2016
(0 votes)
Author :  

Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  trong công tác kế hoạch - tổng hợp trong nội bộ sở; công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm; các chương trình, dự án trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được UBND Thành phố giao.

Nhiệm vụ:

2.1. Công tác kế hoạch - tổng hợp

a) Chủ trì tổ chức lập và điều chỉnh chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về quy hoạch kiến trúc trên địa bàn Thành phố (trong nội bộ Sở, các quận, huyện, thị xã, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và các Sở ngành có liên quan). Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc công bố, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thông tin, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chương trình, kế hoạch về quy hoạch kiến trúc sau khi được phê duyệt, tổng hợp kết quả thực hiện.

b) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND Thành phố, Bộ Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của UBND Thành phố.

c) Xây dựng, thẩm định các kế hoạch, chương trình công tác (dài hạn, trung hạn, hàng năm, quý, tháng, tuần) của Sở; Cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở thành các nhiệm vụ cụ thể để các phòng, ban, đơn vị thực hiện; Kiểm tra, đôn đốc, phát hiện khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

d) Đầu mối liên hệ với Thành ủy, UBND Thành phố, Bộ Xây dựng, các sở, ban, ngành để kịp thời nắm bắt các chủ trương, chương trình công tác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở.

đ) Theo dõi, tổng hợp thông tin và báo cáo thống kê định kỳ về tình hình thực hiện quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của Sở; Tổng hợp báo cáo công tác tuần, tháng, quý, năm của các đơn vị; Chủ trì, thực hiện, tham dự, báo cáo, dự thảo Thông báo kết luận, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện các kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Sở tại các cuộc họp giao ban.

e) Chủ trì hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch; Giải quyết các thủ tục hành chính, công việc liên quan đến các đồ án do Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư theo quy trình nội bộ của Sở.

g) Chủ trì phối hợp Văn phòng Sở dự thảo Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt.

h) Thực hiện nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

2.2. Công tác chuyên môn về quy hoạch kiến trúc

a) Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo địa bàn được phân công.

b) Tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố hoặc có văn bản góp ý về chuyên môn để UBND cấp huyện phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tại địa bàn được phân công theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt theo địa bàn được phân công.

d) Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo địa bàn được phân công thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

đ) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt theo địa bàn được phân công trên địa bàn thành phố theo phân cấp và phân công của lãnh đạo Sở. Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn liên quan tổ chức công bố, bàn giao, công khai các quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố.

e) Giải quyết các hồ sơ Thủ tục hành chính về quy hoạch kiến trúc, công tác chuyên môn theo địa bàn được phân công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

g) Đầu mối hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; Về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố.

h) Tham gia kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với Phòng Quản lý đô thị, Phòng kinh tế và hạ tầng các quận, huyện, thị xã trong công tác quy hoạch quy hoạch kiến trúc;

i) Đầu mối tham gia với các Sở, ngành trong công tác góp ý, thẩm định các Đề án, quy hoạch ngành, chuyên ngành, mạng lưới… (trừ nội dung về hạ tầng kỹ thuật).

k) Theo dõi, tham gia và phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các cơ quan chức năng khác để giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch tại địa bàn, lĩnh vực được phân công.

l) Đầu mối chủ trì, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công.

m) Là Thường trực: Hội đồng Kiến trúc quy hoạch, Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định QHXD trên địa bàn Thành phố; Cử thành viên tham gia các Hội đồng, Tổ công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

n) Chủ trì thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc theo quy định của pháp luật và sự phân công ủy quyền của UBND thành phố.

2.3. Công tác pháp chế:

Phối hợp Văn phòng và Thanh tra Sở cập nhật, tổng hợp, nghiên cứu đề xuất việc đưa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ vào thực tiễn quản lý, công tác của Sở và hướng dẫn cho các Sở, ngành, địa phương thực hiện.

2.4. Địa bàn quản lý: thực hiện theo Quyết định phân công của Giám đốc Sở.

Cơ cấu chức danh và biên chế:

3.1. Cơ cấu chức danh:

a) Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng:

- Trưởng phòng: Là công chức được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của phòng Kế hoạch - Tổng hợp. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng phòng và CBCC báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b) Các chức danh khác thuộc Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:

- Chuyên viên chính;

- Chuyên viên.

Từng cán bộ công chức thuộc Phòng phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.

3.2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng, đề xuất số biên chế của phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Trạng thái truy cập

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…