Ban quản lý dự án Quy hoạch xây dựng

13 May 2016
(1 Vote)
Author :  
 

Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng

Địa chỉ: Tầng 1, nhà N5B –N5C khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Liên hệ: Điện thoại 043.5553970   Fax: 043.720915

Lãnh đạo Ban:
- Giám đốc: Ths, KTS Lương Đỗ Quân. Điện thoại 043.7324773
- Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ: 043.5553970
- Phòng Kế hoạch tổng hợp: 043.5562067 
- Phòng Quản lý dự án: 043.5562066

Quyết định thành lập số 1777/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội.
Quyết định số 439/QĐ/QHKT-VP ngày 03/8/2011 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc thánh phố Hà Nội.

1. Vị trí, chức năng:  
1.1. Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng trực thuộc sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội, là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Ban QLDA quy hoạch xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng tại Kho Bạc nhà nước, hoạt động theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc thành phố Hà Nội.
1.2. Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng có chức năng tham gia phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 
- Thực hiện các nhiệm vụ được Sở Quy hoạch- Kiến trúc Thành phố Hà Nội giao về việc quản lý thực hiện các dự án quy hoạch xây dựng theo kế hoạch và đột xuất để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của Sở và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
- Chịu trách nhiệm trước Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Uỷ ban nhân dân  Thành phố và  pháp luật trong việc quản lý thực hiện các dự án quy hoạch theo nhiệm vụ được giao từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc hợp đồng phù hợp với quy định về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.  
- Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch công tác về đo đạc lập bản đồ, xác định chỉ giới đường đỏ và tổ chức cắm mốc theo quy hoạch, lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội.
- Ký hợp đồng, thực hiện và thanh lý hợp đồng với các đơn vị có tư cách pháp nhân (trường hợp được Sở Quy hoạch- Kiến trúc uỷ quyền). Triển khai tổ chức thực hiện các dự án lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, tổ chức cắm mốc theo quy hoạch... theo kế hoạch được Thành phố giao hàng năm cho Sở hoặc giao dịch để Sở ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với các nhà thầu.
- Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, các nhiệm vụ, chương trình đột xuất trong công tác quản lý Nhà nước của Thành phố về lĩnh vực quy hoạch- kiến trúc được Uỷ ban nhân dân  Thành phố và Sở Quy hoạch - Kiến trúc giao.
-  Lập kế hoạch tài chính đảm bảo nhu cầu chi phí quản lý và thực hiện dự án trong từng giai đoạn. Thực hiện quản lý, thanh quyết toán tài chính, nghiệm thu sản phẩm theo đúng quy định hiện hành.
- Phối hợp và tổ chức công bố công khai, bàn giao những quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển giao hồ sơ được duyệt (đối với các dự án Ban được giao làm chủ đầu tư) đến các cơ quan có liên quan theo quy định của Nhà nước và Thành phố.
- Phối hợp và cung cấp thông tin quy hoạch một số dự án do Ban QLDA quy hoạch xây dựng làm chủ đầu tư (trường hợp được uỷ quyền của Sở) để Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội làm đầu mối trả lời thông tin cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.
- Quản lý cán bộ, viên chức, biên chế, tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của nhà nước và Thành phố.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc  Thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao.

 

Trạng thái truy cập

We have 70 guests and no members online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…