Chức năng:

Phòng Quy hoạch kiến trúc 2 là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc theo địa bàn được phân công.

Nhiệm vụ:

2.1. Công tác chuyên môn về quy hoạch kiến trúc

a) Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo địa bàn được phân công.

b) Tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố hoặc có văn bản góp ý về chuyên môn để UBND cấp huyện phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tại địa bàn được phân công theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt theo địa bàn được phân công.

d) Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo địa bàn được phân công thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

đ) Hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng xã, quy hoạch xây dựng nông thôn theo phân cấp trên địa bàn được phân công.

e) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố theo phân cấp và địa bàn được phân công. Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn liên quan tổ chức công bố, bàn giao, công khai các quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố.

g) Giải quyết các hồ sơ Thủ tục hành chính về quy hoạch kiến trúc, công tác chuyên môn theo địa bàn được phân công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

h) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; Về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với Phòng quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện.

i) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tham gia với các sở, ngành trong công tác góp ý, thẩm định các Đề án, quy hoạch ngành, chuyên ngành, mạng lưới …

k) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tham gia kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với Phòng Quản lý đô thị, Phòng kinh tế và hạ tầng các quận, huyện, thị xã theo địa bàn, lĩnh vực được phân công;

l) Theo dõi, tham gia và phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các cơ quan chức năng khác để giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch tại địa bàn, lĩnh vực được phân công.

m) Cử thành viên tham gia các Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, Hội đồng Kiến trúc quy hoạch và các Hội đồng, Tổ công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

n) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công;

o) Thực hiện nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

2.2. Địa bàn quản lý: thực hiện theo Quyết định phân công của Giám đốc Sở.

Cơ cấu chức danh và biên chế:

3.1. Cơ cấu chức danh:

a) Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc 2: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng:

- Trưởng phòng: Là công chức được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Phòng Quy hoạch kiến trúc 2. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCC báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b) Các chức danh khác thuộc Phòng Quy hoạch kiến trúc 2:

- Chuyên viên chính;

- Chuyên viên.

Từng cán bộ công chức thuộc Phòng phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.

3.2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Quy hoạch kiến trúc 2 nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Thực hiện Quyết định số 05/2017/ QĐ - UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND Thành Phố, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tổ chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng Thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00

Địa điểm: Trụ Sở cơ quan Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội – 31B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công việc giải quyết:

+ Bộ phận “ Một cửa”: Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

+ Các phòng chuyên môn : Cử cán bộ trực tiếp giải quyết cùng bộ phận  “ Một cửa” thực hiện việc giải quyết, hướng dẫn, chỉnh sửa trực tiếp  cho các tổ chức, cá nhân có hồ sơ thủ tục hành chính (TMB – PAKT và Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 ) đang thực hiện tại Sở.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo nội dung trên để các tổ chức công dân được biết trong quá trình liên hệ và giải quyết TTHC tại Sở

Thực hiện Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của thành phố Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có quyết định giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) làm đại diện Chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2017. Trong đó có đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương (kéo dài đến đường 70), tỷ lệ 1/500.

Hiện nay, Nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương (kéo dài đến đường 70), tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và Uỷ ban nhân dân các phường: phường Cầu Diễn, phường Mỹ Đình II, phường Phương Canh, phường Xuân Phương như sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương (kéo dài đến đường 70), tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày 20/02/2017. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương (kéo dài đến đường 70), tỷ lệ 1/500)

- Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương (kéo dài đến đường 70), tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ và gửi về theo địa chỉ:

Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội. (Điện thoại: 04. 35562067; Cán bộ theo dõi dự án Ông: Trịnh Ngọc Sơn - SĐT: 0915.752.529)

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của thành phố Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có quyết định giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) làm đại diện Chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2017. Trong đó có đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500.

Hiện nay, Nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận Ba Đình và Uỷ ban nhân dân các phường: phường Kim Mã, phường Giảng Võ, như sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ đồ án thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày 15/02/2016. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ đồ án thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500).

- Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.

- Điện thoại: 04. 35562067                                            

- Cán bộ theo dõi dự án: Ông Trịnh Ngọc Sơn (SĐT: 0915.752.529)

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày 21/11/2016, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 456/TB-UBND thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố nghe về kết quả nghiên cứu lập và thẩm định các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, H1-3, H1-4; Trong đó có nội dung chỉ đạo: Những chỉ tiêu quy hoạch vượt so với quy định và những chỉ tiêu quy hoạch không đạt phải công bố cho nhân dân được biết; Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức việc lấy ý kiến theo quy định, đề xuất biện pháp công khai thông tin để lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động trước khi trình UBND Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo nêu trên, ngày 14/12/2016 Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã chủ trì, tổ chức cuộc này với đại diện các đơn vị: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Tại cuộc họp, sau khi trao đổi, hội nghị đã thống nhất nội dung sau:

- Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội rà soát lại các đồ án quy hoạch, cung cấp bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và các số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch tại các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, H1-3, H1-4 đang nghiên cứu (file số hoá); trong đó nêu rõ những chỉ tiêu quy hoạch vượt so với quy định và những chỉ tiêu quy hoạch không đạt so với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục những chỉ tiêu quy hoạch không đạt; gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét, thống nhất.

- Trên cơ sở các bản vẽ và số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch đã được thống nhất, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức đăng tải công khai trên trang Web của Sở và Viện; Đồng thời, các bản vẽ và số liệu quy hoạch nêu trên sẽ được gửi UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng (bằng file số hoá) để UBND các Quận tổ chức thực hiện đăng tải công khai trên trang Web của Quận cũng như sẽ được chính quyền địa phương thông báo cho người dân được biết.

Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã nhận được các bản vẽ và số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch các đồ án Quy hoạch đô thị H1-2, H1-3, H1-4 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cung cấp (file số hoá). Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị như sau:

  1. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tổ chức đăng tải công khai trên trang Web của Viện và Quận theo như quy định.
  2. UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng có văn bản gửi UBND các Phường yêu cầu thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trên địa bàn Phường được biết để có ý kiến.
  3. Sau 07 ngày kể từ ngày đăng tải trên trang Web, đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tổng hợp những ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan chịu tác động (nếu có), gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng quan tâm và tổ chức triển khai thực hiện, để Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoàn thành nhiệm vụ được UBND Thành phố Hà Nội giao./.

(Gửi kèm theo đĩa CD gồm các file số hoá về bản vẽ sử dụng đất và các các số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch tại các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, H1-3, H1-4 đang nghiên cứu).

Thực Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016; Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2016; Căn cứ Hướng dẫn số 2924/HD-SNV ngày 30/11/2016 của Sở Nội Vụ về việc thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2016 đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen và công chức cấp xã, viên chức, lãnh đạo cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 05 năm kinh nghiệm.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở năm 2016 cụ thể như sau:

1. CHỈ TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG:

Chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức kèm theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 và Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 được thông báo công khai trên cổng giao tiếp điện tử của UBND Thành phố: https://www.hanoi.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử của Sở Nội Vụ: http://sonoivu.hanoi.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội: http://qhkthn.gov.vn và tại trụ sở của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, 31B, phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Gửi kèm theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 và Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội)

2. TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Đối với các trường hợp là Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen:

Những người là thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen đã đăng ký nguyện vọng làm việc tại Hà Nội lựa chọn chỉ tiêu phù hợp trong biểu chỉ tiêu kèm theo Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội, nộp đơn (mẫu số 1), hồ sơ và lệ phí theo quy định, cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/12/2016 đến 17 giờ ngày 15/12/2016, trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và chủ Nhật.

- Địa điểm: phòng Công chức, Viên chức. Sở Nội Vụ Hà Nội, số 18B, Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Đối với các trường hợp có 05 năm kinh nghiệm:

Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện dự tuyển, quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng trong Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội, những người có đủ điều kiện nộp đơn (mẫu số 2), hồ sơ và lệ phí theo quy định, cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 15/12/2016 đến 17 giờ ngày 27/12/2016 trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và chủ Nhật.

- Địa điểm: Bộ phận “Một cửa”. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, số 31B, phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lưu ý: Đối với các trường hợp có 05 năm kinh nghiệm công tác, ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại kế hoạch kèm theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản cho tham gia dự tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Thông báo này được niêm yết công khai trên Website và trụ sở làm việc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Tổ chức, Văn phòng Sở. Điện thoại 04 37324393 .

Ngày 03/10/2016, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 5654/UBND-ĐT đồng ý nguyên tắc danh mục và bố trí nguồn vốn các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, thiết kế đô thị riêng, lập chỉ giới đường đỏ, hồ sơ cắm mốc trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện năm 2017 (theo Tờ trình số 5250/TTr-QHKT-VQH ngày 14/9/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội); giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ động hướng dẫn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ danh mục các đồ án quy hoạch thực hiện năm 2017 được UBND Thành phố đồng ý nêu trên (gửi kèm công văn này) và hướng dẫn tại Công văn số 1857/QHKT-P8 ngày 15/5/2015 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các đồ án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách quận, huyện, thị xã
Căn cứ danh mục kế hoạch năm 2017 được UBND Thành phố chấp, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 1857/QHKT-P8 ngày 15/5/2015 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc: Lập Đề cương (hoặc thuyết minh công việc), khái toán kinh phí cho từng Đồ án quy hoạch gửi Phòng Quản lý đô thị để thẩm định, trình UBND quận, huyện, thị xã chấp thuận; Gửi phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp vào dự toán ngân sách cùng cấp để thông qua HĐND cấp huyện, giao chỉ tiêu thu chi ngân sách hàng năm theo quy định…

2. Đối với các đồ án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố
- Đối với các đồ án chuyển tiếp (đã được chấp thuận, phê duyệt đề cương khái toán, giao thực hiện và bố trí một phần kinh phí): Đề nghị các đơn vị được giao dự kiến kinh phí thực hiện năm 2017 gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, chấp thuận, tổng hợp gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND Thành phố.
- Đối với các đồ án chưa được chấp thuận đề cương, khái toán và các đồ án giao mới thực hiện năm 2017: Đề nghị các đơn vị được giao tổ chức lập đề cương (có sơ đồ ranh giới kèm theo) và khái toán kinh phí thực hiện năm 2017 gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, chấp thuận, tổng hợp gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND Thành phố.

Đến hết ngày 25/10/2016 đơn vị nào không gửi hồ sơ đề cương, khái toán kinh phí lập quy hoạch năm 2017 coi như không có nhu cầu, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tổng hợp, giải quyết theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị được giao lập quy hoạch phối hợp chặt chẽ với Phòng địa bàn của Sở Quy hoạch – Kiến trúc để thống nhất quy mô và phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tổng hợp của Sở Quy hoạch – Kiến trúc (đ/c Nguyễn Xuân Tuấn Anh: 0169.8882626, đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết: 0912.148315) để thống nhất nội dung đề cương đồ án, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông báo để Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã và được biết, khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Tài liệu gửi kèm văn bản này gồm:
1. Danh mục các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, lập chỉ giới đường đỏ, hồ sơ cắm mốc trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện năm 2017.
2. Phụ lục bảng biểu đề xuất nhu cầu vốn chuyển tiếp năm 2017 của đơn vị.
3. Tài liệu mẫu đề cương, khái toán kinh phí để các đơn vị tham khảo được đăng tải trên trang điện tử của Sở Quy hoạch – Kiến trúc: www.qhkthn.gov.vn

Ngày 2-10, tại trung tâm hội nghị Almaz, Vincom Long Biên, Hội đồng thi tuyển ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) và Làng gốm sứ Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) đã nghe 5 đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng, đồng thời bỏ phiếu chấm điểm, quyết định cơ cấu giải thưởng và xếp hạng giải thưởng.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự cuộc họp. Hội đồng thi tuyển do TS Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng; cùng các ủy viên là chuyên gia về quy hoạch kiến trúc trong nước và quốc tế. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Nguyễn Đức Chung cho biết, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Thủ đô Hà Nội Xanh-Văn hiến-Văn minh-Hiện đại, Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể gồm các chương trình quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị đồng hành với sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di sản truyền thống Hà Nội. Trong đó, hai làng nghề Bát Tràng và Vạn Phúc là những đại diện tiêu biểu cho vốn di sản đặc trưng về làng nghề truyền thống phong phú của Thủ đô, đã được Thành ủy chỉ đạo quy hoạch đồng bộ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản kết hợp du lịch.

Trong thời gian làm việc một ngày, Hội đồng thi tuyển đã lần lượt nghe các đơn vị, tổ chức tư vấn thuyết trình về ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại hai làng nghề Vạn Phúc và Bát Tràng. Các đơn vị, tổ chức tư vấn đã trả lời các câu hỏi cũng như bảo vệ ý tưởng của mình trước Hội đồng thi tuyển. Các thành viên của Hội đồng thi tuyển làm việc theo đúng quy trình, minh bạch, công khai và trách nhiệm. Đồng thời, đã bỏ phiếu chấm điểm cho từng đồ án, cũng như quyết định cơ cấu giải thưởng và xếp hạng các giải thưởng.
Cuộc thi ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại hai làng nghề Vạn Phúc và Bát Tràng được UBND TP Hà Nội triển khai từ tháng 3-2016 và chính thức nhận hồ sơ từ tháng 5-2016, với yêu cầu xây dựng nơi đây thành những điểm đến du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các ý tưởng tham gia cuộc thi phải dựa trên cơ sở phù hợp quy hoạch, cần phải bảo tồn, khai thác, phát huy tốt các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, nghề truyền thống của làng nghề. Đồng thời, bảo đảm thân thiện với môi trường và hài hòa với cảnh quan khu vực.
Theo yêu cầu của UBND TP, dự án bảo tồn phát triển làng nghề phải bảo đảm có 7 khu vực chức năng chính gồm hệ thống bãi đỗ xe phục vụ du lịch và sản xuất, dịch vụ; Khu ẩm thực nhằm phục vụ các món truyền thống mang đậm bản sắc địa phương, Thủ đô Hà Nội, các vùng, miền trên khắp đất nước và các nhu cầu ẩm thực khác của du khách. Khu hạ tầng kỹ thuật gồm: (1) Hệ thống giao thông nội bộ làng nghề; (2) Hệ thống hạ tầng dịch vụ du lịch: bố trí các công trình dịch vụ thuận tiện cho du khách (nhà vệ sinh công cộng, các ki-ốt bán hàng, các biển báo, chỉ dẫn,...); (3) Cải tạo xây dựng vườn hoa, cây xanh, sân vườn, tiểu cảnh kết hợp việc chỉnh trang, trang trí các công trình hiện có (kiến trúc mặt đứng các công trình nhà cổ, dân cư hiện có) để khôi phục không gian, cảnh quan khu vực làng nghề; (4) Hạ tầng khu vui chơi, giải trí, công viên, vườn hoa...; (5) Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống thu gom rác thải bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường và cảnh quan; 6) Hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công trình.
Khu vực công trình, địa điểm dành cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng (kết hợp vui chơi, thể thao), trên cơ sở bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc như: biểu diễn chèo, múa rối nước. Ngoài ra, dự án còn có khu vực thương mại giới thiệu và bán sản phẩm nghề truyền thống; Khu vực bảo tồn các công trình di tích lịch sử, công trình có giá trị văn hóa, cơ sở sản xuất nghề truyền thống; Khu vực xây dựng Bảo tàng hoặc Nhà truyền thống làng nghề…
Sau hơn 2 tháng tiếp nhận các hồ sơ dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 5 đơn vị tư vấn để tham gia thi tuyển cho 1 đồ án. Tham gia dự thi ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc có 5 đơn vị, tổ chức tư vấn là: Công ty TNHH Accademia Italia; Liên danh công ty Espace Architecture international và Công ty Expertise France Viet Nam; Công ty Arep Ville; Viện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia. 5 đơn vị, tổ chức tư vấn tham gia dự thi ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng nghề gốm sứ Bát Tràng là: Liên danh Nikken Sekkei Civil Ltd và Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ xây dựng (Liên danh NSC - Đại học Kiến trúc Hà Nội); Công ty Arep Ville; Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch - kiến trúc DE-SO; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội.
Dự kiến ngày 9-10, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả cuộc thi và tổ chức trao giải đối với những đồ án đạt giải. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với các đơn vị, tổ chức tư vấn triển lãm công khai các đồ án tại hai làng nghề Vạn Phúc, Bát Tràng và tại một số điểm trong không gian đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm để nhân dân được biết.
Nguồn: Báo HàNộiMới
Page 2 of 11

Trạng thái truy cập

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 043.8232312; Đường dây nóng: 043.37325198

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…