1. Trình tự thực hiện:

- Người nộp hồ sơ (tổ chức, cá nhân):
+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
+ Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn; Nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội; địa chỉ - 31B Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ theo quy định tại mục c.
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi ngày hẹn trả kết quả vào phiếu biên nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh.
+ Bộ phận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.
- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi tới);
- Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật
(Để đảm bảo thuận tiện trong việc liên hệ hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, cung cấp đủ số lượng hồ sơ, đề nghị các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên hệ).
(Trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo qui định tại mục c, nếu không bộ phận một cửa sẽ thông báo trả lại hồ sơ)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn (theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 3 kèm theo).
+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấp phép quy hoạch;
+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị.
+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.
+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư.
(Khi đến nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) để đối chiếu; đối với cơ quan, tổ chức và trường hợp thực hiện theo phương thức ủy quyền, cần có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền theo quy định kèm theo).
- Số lượng hồ sơ:
+ 01 (một) bộ hồ sơ kèm theo đĩa CD số hóa các nội dung hồ sơ nêu trên để phục vụ công tác triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ.
+ Căn cứ vào nội dung hồ sơ và yêu cầu lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện cộng đồng dân cư về nội dung Giấy phép quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp đủ hồ sơ để gửi các cơ quan liên quan.

4. Thời gian giải quyết:

45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt với Dự án lớn hơn 50ha, Ủy quyền cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt với Dự án nhỏ hơn 50ha.
- Cơ quan giải quyết trực tiếp: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND quận, huyện, thị xã và đại diện cộng đồng dân cư tại khu vực liên quan đến khu đất cấp Giấy phép quy hoạch.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

8. Lệ phí:

- Lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng về phí cấp giấy phép quy hoạch, chưa thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tùy theo dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức, cá nhân điền một trong các mẫu đơn:
- Mẫu số 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).
- Mẫu số 3: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
- Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Mô hình quản lý quy hoạch kiến trúc - Văn phòng KTS trưởng Thành phố (1992-2002)

Kể từ khi thực hiện chính sách mở cửa năm 1986, Hà Nội tăng trưởng mạnh mẽ cả về kinh tế và đầu tư xây dựng công trình. Bên cạnh đó, yếu tố đầu tư nước ngoài cũng góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa và xây dựng các công trình có quy mô, tầm vóc lớn hơn. Những yêu cầu đó của xã hội là đòi hỏi bức thiết đối với công tác quản lý phát triển đô thị, đặc biệt là đối với Thủ đô Hà Nội.

Với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Xây dựng, của Thành Ủy, HĐND và UBND Thành phố (tại Quyết định số 256/CT ngày 13/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Quyết định số 2064/QĐ-UB ngày 19/9/1992 của UBND Thành phố), từ ngày 01/10/1992, đơn vị quản lý quy hoạch kiến trúc Hà Nội được triển khai thực hiện với mô hình thí điểm - Văn phòng KTS trưởng Thành phố Hà Nội cùng với thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ máy hoạt động bao gồm Văn phòng KTS trưởng Thành phố và Đại diện KTS trưởng Thành phố tại các quận, huyện, thực hiện các chức năng nhiệm vụ: Lập kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, thẩm tra, trình duyệt đồ án quy hoạch, thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch; Quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc; Tổ chức xem xét các đồ án về kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng; Thanh tra xây dựng; Thẩm tra cấp giấy phép sử dụng đất cho các loại công trình xây dựng.

Trong thời kỳ 10 năm (1992-2002), KTS trưởng Thành phố đã từng bước tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản pháp luật về quản lý xây dựng như quy định về cấp giấy phép xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính xây dựng, hướng dẫn về kiến trúc - quy hoạch… đưa công tác quản lý quy hoạch vào nề nếp, góp phần tích cực tạo nên những dấu ấn trong quy hoạch, kiến trúc đô thị, với các thành tích nổi bật: Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 (xác định Hà Nội có vai trò thành phố trung tâm trong chùm đô thị Hà Nội với diện tích 921 km2, dân số thành phố trung tâm 2,5 triệu người); 100% các quận huyện được triển khai Quy hoạch chi tiết; Các khu vực đặc thù có Điều lệ quản lý như Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Khu phố Cổ, Khu vực Hồ Gươm và phụ cận... làm cơ sở cho công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng.

Với mô hình quản lý thí điểm, lực lượng quản lý đô thị mỏng và tập trung ở một đầu mối... nhưng chức năng nhiệm vụ lại quá lớn, công tác quy hoạch bước đầu được quan tâm (tuy các đồ án Quy hoạch chung, Quy hoạch chi tiết quận huyện mới dừng ở Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch giao thông), các lĩnh vực chuyên ngành khác như kiến trúc đô thị, kiến trúc công trình chưa được triển khai nghiên cứu rộng và chuyên sâu; Hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng chưa được quan tâm đúng mức...

Mặc dù còn một số hạn chế nêu trên, nhưng phải khẳng định việc thí điểm mô hình cơ quan quản lý quy hoạch kiến trúc tại Hà Nội là hướng đi đúng đắn với những thành tựu đáng kể, đóng góp cho Hà Nội trong việc trở thành đơn vị đứng đầu cả nước về phát triển khu đô thị mới, góp phần giải quyết các nhu cầu bức xúc về nhà ở sau bao cấp; Thu hút nhiều dự án đầu tư lớn ở cấp quốc gia và địa phương với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước; Từng bước thực hiện công nghiệp hoá chuyển đổi thành công cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ; Các khu thương mại, văn hóa, thể thao, dịch vụ khách sạn, nhiều tuyến đường đã được hình thành... tạo nên sự thay đổi lớn về hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại, kích thích sự phát triển Thủ đô. 

Thành lập đơn vị quản lý chuyên ngành quy hoạch kiến trúc - Sở Quy hoạch Kiến trúc (2002-2012)

Sau 10 năm triển khai mô hình Văn phòng KTS trưởng Thành phố, thực hiện Nghị quyết 15/NQTW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về phương huớng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng, trật tự đô thị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý đô thị, đồng thời quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 52/QĐ - TTg ngày 18/4/2002 cho phép thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.

Ngày 23/5/2002, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định số 77/QĐ-UB về việc thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố với chức năng, nhiệm vụ là “Tham mưu cho UBND Thành phố để tổ chức tốt việc quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc theo định hướng quy hoạch chung đã được Nhà nước phê duyệt”.

Đây là thời kỳ kinh tế Hà Nội phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, của Thủ đô được tổ chức và diễn ra dồn dập, thường xuyên tại Hà Nội như: tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á Seagames 22 (2003), 50 năm Giải phóng Thủ đô (2004); Hội nghị Thượng đỉnh APEC (2006), các lễ tập dượt kỷ niệm 990 năm (2000), 995 (2005) năm Thăng Long – Hà Nội... là những đòi hỏi, thách thức đối với công tác quản lý quy hoạch kiến trúc của Sở. Nhiều công trình quy mô lớn xuất hiện, đáp ứng và phục vụ kịp thời các sự kiện trên: từ quần thể Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình đến công trình Trung tâm Hội nghị quốc gia... là những dấu ấn kiến trúc hiện đại, tiêu biểu của Việt Nam thời đại mới.

Phát triển Sở Quy hoạch Kiến trúc đáp ứng yêu cầu của Thủ đô giai đoạn mới (từ 2010 đến nay)

Từ khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô 2008, công tác quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn rộng lớn 3344,5 km2 càng đòi hỏi yêu cầu về chất lượng ở mức cao nhất nhằm đáp ứng sự phát triển của kinh tế xã hội Thủ đô.

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, các Bộ ngành, Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị Quận Huyện, Thị xã thêm vào đó là sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên, cơ quan...  Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã liên tục tiến bộ, phát triển, không chỉ dừng ở mức độ quản lý hành chính thông thường mà đang từng bước đạt đến chất lượng trong kiểm soát, phát triển đô thị, thể hiện qua các lĩnh vực công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc, cảnh quan, đô thị, nông thôn và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Đội ngũ quản lý quy hoạch kiến trúc toàn thành phố thực sự lớn mạnh ở các cấp, từ Thành phố đến các Quận, Huyện, Thị xã. Sự thay đổi về nhận thức cùng với sự phối, kết hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa Sở và chính quyền địa bàn đã tạo nên một bước biến chuyển lớn, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, quy hoạch kiến trúc trên toàn Thành phố. Việc giao ban thường xuyên và chất lượng giữa các cấp lãnh đạo và Phòng địa bàn với chính quyền địa phương, Phòng nghiệp vụ; tổ chức Hội nghị giữa các bên Sở Quy hoạch – Kiến trúc – Quận Huyện, Thị xã với đơn vị tư vấn... đã tạo nên những hiệu quả xã hội tích cực: vừa tạo sự hiểu biết, đoàn kết, nâng cao chất lượng giữa các lực lượng tham gia công tác quản lý đô thị, vừa góp phần giải quyết tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, thúc đẩy triển khai nhanh việc lập và thực hiện quy hoạch, tạo sự đồng thuận, nâng cao tính khả thi của đồ án quy hoạch.

Sự lớn mạnh của Sở không chỉ dừng ở việc tự nâng cao năng lực của nội bộ Sở mà còn ở sự liên kết, tham vấn ý kiến của các đơn vị trong và ngoài nước, của các chuyên gia đầu ngành, các Hiệp Hội chuyên ngành trong công tác tham mưu, đóng góp ý kiến tại Hội đồng kiến trúc – Quy hoạch Thành phố, Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch...

Sau khi Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được phê duyệt, công tác quy hoạch xây dựng đã được tổ chức triển khai quyết liệt và toàn diện các quy hoạch cấp dưới như quy hoạch phân khu, quy hoạch chung đô thị vệ tinh, sinh thái, quy hoạch chung huyện, quy hoạch chi tiết. Đặc biệt, đồng loạt các quy hoạch chuyên ngành được triển khai, tạo cơ sở cho sự phát triển ổn định và bền vững. Và đặc biệt là quy hoạch nông thôn chưa bao giờ được đặc biệt quan tâm và triển khai cụ thể như trong giai đoạn này.

Khác với thời kỳ trước đây, quy hoạch xây dựng chung Thủ đô và Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Thủ đô được Thủ tướng phê duyệt là cơ sở để triển khai các quy hoạch cấp dưới.

Chất lượng quy hoạch cũng được nâng lên với những yêu cầu mới, đòi hỏi cao, tầm nhìn xa với các tiêu chí định hướng cụ thể, sự phát triển bền vững giữa việc cải tạo chỉnh trang trong khu trung tâm cũ với việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh tại ngoại ô... là những giải pháp được đồng loạt triển khai nhằm làm mới và nâng cao chất lượng sống của cư dân Hà Nội.

Các loại hình nhà ở mới được đầu tư đồng loạt với mọi loại hình: Từ các khu đô thị văn minh, tiêu chuẩn cao, cảnh quan đẹp như Ciputra, The Mannor, Trung Hòa – Nhân Chính, Khu đô thị mới Cầu Giấy... đến các khu tái định cư, nhà ở xã hội, cải tạo xây dựng các khu nhà ở tập thể cũ như Kim Liên, Giảng Võ... Các công trình kiến trúc hiện diện vào dịp chào mừng Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội như Bảo tàng Hà Nội, tổ hợp Keangnam cao nhất Việt Nam, các trụ sở mới của Bộ Ngành như Bộ Công an, Bộ Tư pháp... thực sự là những minh chứng cho sự phát triển lớn mạnh của Hà Nội tiên tiến mà vẫn đậm đà bản sắc sân tộc, xứng đáng là những đô thị tiên phong, đại diện cho kiến trúc Việt Nam thời đại mới.

Các công trình giao thông đầu mối, sân bay quốc tế Nội Bài được mở rộng, các cây cầu lớn vượt sông Hồng như Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, đường Vành đai 3 trên cao, các cầu vượt được nhanh chóng đầu tư và hoàn thành; các tuyến vành đai được hoàn thiện, liên thông... ; các loại hình giao thông hiện đại như đường sắt trên cao, metro ngầm được khẩn trương đầu tư xây dựng... Các giá trị cảnh quan đô thị được nhấn mạnh, tô điểm: Công viên cây xanh được xây dựng đẹp và văn minh, kè hồ, hệ thống cấp thoát nước, cải tạo chất lượng sông, hồ... tất cả đã dần góp phần tạo dựng đô thị Hà Nội phát triển văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với trọng trách của đơn vị quản lý đô thị đặc thù – Thủ đô Hà Nội, trong suốt quá trình 20 năm quản lý, để triển khai hiệu quả công việc, Sở luôn đề xuất các cơ chế, chính sách, báo cáo Bộ Xây dựng, Thành phố ban hành các quyết định, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Nghị định ban hành áp dụng cho Hà Nội và cả nước, như cơ chế như thực hiện đầu tư xây dựng Khu đô thị mới, phân cấp quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng... đã nhanh chóng làm thay đổi diện mạo đô thị, làm cho Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về tốc độ xây dựng, tổng số lượng sàn nhà ở, cải thiện nhanh, nâng cao đời sống cho người dân.

Hướng tới tương lai

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011,Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2012 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013)... là những định hướng căn bản cho mô hình phát triển đô thị và nông thôn Hà Nội, là động lực và cơ hội vàng cho một viễn cảnh về một Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, đồng bộ, hiện đại, hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử với phát triển kinh tế, một Hà Nội “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và cũng sẽ là thách thức đối với công tác quản lý kiểm soát phát triển đô thị.

Thời gian tới, Sở sẽ tập trung triển khai các công việc: Về quy hoạch: quyết tâm thực hiện kế hoạch, hoàn thành về cơ bản một khối lượng lớn các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết... trong hai năm 2012-2013; Kiến trúc đô thị dần được đi vào quỹ đạo kiểm soát với việc triển khai thiết kế đô thị, quy hoạch hai bên tuyến đường kèm theo các quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, đặc biệt đối với các khu vực đặc thù trong khu vực nội đô lịch sử như Khu phố Cổ, Khu phố Cũ... với các quy định cụ thể và chặt chẽ nhằm đảm bảo cơ sở khoa học và tính khả thi trong việc tổ chức triển khai xây dựng theo quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch; Tạo dựng các đặc điểm nội trội, riêng biệt gắn kết với tính chất và địa điểm trong các đồ án quy hoạch phân khu; Đề xuất cụ thể quy định cụ thể đối với các khu vực thuộc đô thị trung tâm như hạn chế xây dựng cao tầng, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, tập trung đông ra ngoài...

20 năm qua, một chặng đường không dài so với lịch sử của Thành phố nhưng việc hình thành và phát triển của một cơ quan quản lý về quy hoạch kiến trúc của Thủ đô đã khẳng định là hướng đi đúng và là một chặng đường đáng ghi nhớ. Những hình ảnh của Hà Nội phát triển hôm nay là minh chứng cho những nỗ lực, đóng góp công sức của toàn thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên của ngành hôm qua và hôm nay. Nhìn lại quãng đường đã qua, có thể tự hào nói rằng: Công tác quản lý quy hoạch kiến trúc của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã luôn luôn gắn chặt và góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội yêu dấu.

10 năm kể từ tháng 10/1992 đến 2002 chế độ Kiến trúc sư trưởng Thành phố (nay là Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) được triển khai tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ này, được các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng quan tâm, chỉ đạo thường xuyên; cùng với sự phối hợp của các ngành, thêm vào đó là sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên, cơ quan đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc, cảnh quan và quản lý xây dựng đô thị.

10 năm là một chặng đường không dài so với lịch sử nhưng với việc hình thành và phát triển của một cơ quan quản lý về quy hoạch kiến trúc của Thủ đô thì là một chặng đường đáng ghi nhớ.

I- 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Từ những đòi hỏi khách quan của công tác quản lý đô thị, căn cứ quyết định số 256/CT ngày 13/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thực hiện chế độ Kiến trúc sư trưởng tại Thành phố Hà nội, quyết định số 298/BXD-TCLĐ ngày 24/6/1992 về quy chế hoạt động của Kiến trúc sư trưởng Thành phố, UBND Thành phố đã có quyết định số 2064/QĐ-UB ngày 19/9/1992 thực hiện chế độ Kiến trúc sư trưởng tại Thành phố Hà Nội từ ngày 01/10/1992 với chức năng chủ yếu là:

- Lập kế hoạch nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu, thẩm tra, trình duyệt đồ án quy hoạch, xây dựng, cải tạo Thành phố, thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc (giới thiệu địa điểm, chứng chỉ quy hoạch, xác nhận chỉ giới...).

- Tổ chức xem xét các đồ án về kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng, tổ chức, quản lý lực lượng thanh tra xây dựng theo giấy phép xây dựng.

- Thẩm tra trình Thành phố cấp giấy phép sử dụng đất cho các loại công trình xây dựng.

Sau 5 năm thực hiện, để phù hợp với thực tiễn, UBND Thành phố đã có quyết định số 3591/QĐ-UB ngày 16/9/1997 xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố, từ tháng 9/2000, UBND Thành phố đã quyết định chuyển nhiệm vụ cấp phép xây dựng và quản lý thanh tra xây dựng sang Sở xây dựng thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết 15/NQTW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về phương huớng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô “chấn chỉnh, đổi mới công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý đô thị”, đồng thời phải quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch đã duyệt như trong Pháp lệnh phát triển Thủ đô (ban hành tháng 12/2000), Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 52/QĐ-TTg ngày 18/4/2002 cho phép thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố. UBND Thành phố đã có quyết định số 77/QĐ-UB ngày 23/5/2002 xác định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Sở Quy hoach - Kiến trúc Hà Nội là “tham mưu cho UBND Thành phố để tổ chức tốt việc quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc theo định hướng quy hoach chung đã được Nhà nước phê duyệt.

Lãnh đạo cơ quan Kiến trúc sư trưởng thời kỳ 1992-2002

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. CÔNG TÁC QUY HOẠCH

Từ quý 4 năm 1992 đến hết kế hoạch năm 2002 đã tổ chức nghiên cứu, thẩm định và trình duyệt được trên 148 đồ án quy hoạch chi tiết, công bố để khai thác sử dụng đồng thời cũng đã thẩm định hàng trăm đồ án phục vụ các dự án Khu đô thị mới, khu chức năng. Kể từ sau điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội được Chính Phủ phê duyệt năm 1998 và nhất là sau khi có Nghị quyết 15/NQ-TW ngày 15/12/2002 của Bộ Chính trị và pháp lệnh Thủ đô ban hành, công tác quy hoạch được tập trung đẩy mạnh có sự chuyển biến đáng kể về số lượng và chất lượng.

Trong giai đoạn này, công tác nghiên cứu thiết kế qui hoạch của Thành phố Hà Nội đã được Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà Nội (nay là Sở Quy hoạch - Kiến trúc) tập trung đẩy mạnh, đã có nhiều đổi mới và tiến bộ về nội dung, chất lượng. Nhiều dự án qui hoạch từ qui hoạch chung, qui hoạch chuyên ngành, qui hoạch chi tiết đã được Chính phủ, Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Công tác quản lý Quy hoạch - Kiến trúc được khẳng định vai trò, được quan tâm và trở thành cơ sở để đầu tư, từng bước đưa công tác xây dựng và quản lý đô thị theo qui hoạch vào nề nếp.

2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ

- Xác định rõ định hướng kiến trúc, tổ chức không gian trên cơ sở Quyết định 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Qui hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 để vận dụng trong các đồ án qui hoạch chi tiết Quận, Huyện, các khu vực Đô thị mới. Những chỉ tiêu cơ bản của Điều chỉnh quy hoạch chung được phân bố cụ thể cho 34 khu vực trong thành phố là tiền đề cho Quy hoạch chi tiết Quận, Huyện và các vùng đô thị mới. Quy hoạch chi tiết hai bên các trục đường quan trọng, cửa ngõ vào Hà Nội cũng được định hướng về kiến trúc, xác định rõ các công trình cần gìn giữ, bảo tồn, các công trình được chỉnh trang, cải tạo. Một số tuyến đường phố mới như: Đường Kim Đồng, Liễu Giai, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Chùa Bộc... đã tạo được một Hà Nội mới hiện đại, khang trang. Nhiều quy hoạch chi tiết 2 bên trục đường sắp mở dưới sự chỉ đạo sát sao của Uỷ ban nhân dân Thành phố sẽ là những tuyến đường “Đổi mới” xứng đáng với thời kỳ mới như: Láng Hạ - Thanh Xuân, trục đường Vành đai 3...

Tổ chức góp ý phương án thiết kế cho các công trình kiến trúc có qui mô lớn, có vốn đầu tư nước ngoài thông qua hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thủ đô hoặc Hội đồng chuyên môn cơ quan. Đã xem xét tư vấn cho gần 450 phương án thiết kế công trình trong đó có 100 công trình cao tầng. Các công trình đã được xem xét góp ý là những công trình ở các vị trí quan trọng hoặc được xem xét như những điểm nhấn, công trình mốc của một khu vực.

3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH

- Thời gian từ năm 1993 đến 1999 (từ khi có Quyết định 132/CT cho đến khi việc cấp phép được chuyển về Sở Xây dựng) cơ quan đã xem xét cấp phép xây dựng cho gần 9000 công trình dự án với trên 7,2 triệu m2 sàn (chiếm khoảng 70% qui mô xây dựng). Số công trình còn lại xây dựng không phép chủ yếu là công trình qui mô nhỏ của nhân dân tự xây dựng do chưa đủ cơ sở để xin phép xây dựng theo qui định. Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định 2863/QĐ-UB ngày 28/7/1997 về việc Qui định cấp phép xây dựng với nhiều qui định mới cởi mở theo hướng cải cách hành chính để quản lý xây dựng theo quy hoạch và thực chất cũng là quản lý chất lượng kiến trúc và cảnh quan.

- Năm 1998, Kiến trúc sư trưởng Thành phố đã báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 12/1998/QĐ-UB về việc Qui định tạm thời thực hiện Nghị định 48/CP của Chính Phủ. Với quyết định này, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước đã ban hành kịp thời qui định tạm thời, tháo gỡ một phần vướng mắc trong cơ chế xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

4. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Đã phối hợp với OPCV (AUSTRALIA) thực hiện dự án quản lý quy hoạch và phát triển tại Hà Nội (1995-1997). Dự án đã được nghiên cứu nghiêm túc kết hợp được kinh nghiệm tiên tiến của nước ngoài và thực tiễn của Việt Nam. Dự án đã đề cập đến các nội dung: Mô hình tổ chức, quy hoạch chi tiết khu phố Cổ, Quy hoạch chi tiết một số Phường thuộc Quận Hai Bà Trưng; Phương án kiểm soát phát triển xây dựng tại Hà Nội... Qua báo cáo kết quả dự án với các cấp có thẩm quyền và Hội thảo quốc gia dự án đã được đánh giá tốt và thực sự chuyển giao được những kinh nghiệm quý báu cho công tác quản lý quy hoạch và phát triển.

- Đã triển khai một số đề tài nghiên cứu khoa học như: Đề tài truy cập, xử lý dữ liệu về công trình kiến trúc và qui hoạch thành phố. Xây dựng ngân hàng dữ liệu phục vụ công tác quản lý kiến trúc, qui hoạch tại Hà Nội; Nghiên cứu điều chỉnh một số yêu cầu và chỉ tiêu về kiến trúc đô thị trong quản lý các công trình xây dựng và cải tạo trên địa bàn Hà Nội; Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn, quản lý di tích; Xây dựng nhà cao tầng; Các đề tài đã được triển khai theo đúng đề cương, nội dung được phê duyệt kết hợp giữa nghiên cứu với thực tiễn quản lý và nâng cao năng lực.

Ngày 8/4, Sở QH - KT Hà Nội và đại diện là Ban QLDA Quy hoạch xây dựng đã ký hợp đồng tư vấn với Nikken Sekkei Civil Engineering LTD (Nhật Bản) để lập quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và vùng phụ cận tỷ lệ 1/2000 (gói thầu số 4).

Mục tiêu của đồ án quy hoạch nhằm khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông trong khu vực, giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc công trình Ga Hà Nội. Quy hoạch sẽ định hình khu vực mang tính biểu tượng về kiến trúc, hình thành một khu trung tâm công cộng dịch vụ - văn hóa năng động, tạo sức hút và cấu trúc hiện đại với chức năng đầu mối giao thông, trung tâm thương mại - văn phòng và đầu mối giao lưu cấp vùng; làm cơ sở để triển khai lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng với sự đồng bộ không gian ngầm, cầu đi bộ trên cao và quảng trường trước Ga Hà Nội.

Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở QH - KT cho biết, các công trình trong quy hoạch phân khu đô thị này có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của khu vực trung tâm TP. Tạo một điển hình tiên tiến của mô hình phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng (TOD), lấy nhà ga đường sắt làm trung tâm, đồng bộ với quy hoạch toàn phân khu. Việc lập quy hoạch phân khu này cần nghiên cứu, tiếp thu, kế thừa kinh nghiệm cũng như các dự án TOD tương tự để có giải pháp thích hợp, giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông. Đặc biệt, đồ án sẽ nghiên cứu phát triển đô thị theo nhiều tầng để tạo ra không gian hiệu quả như phát triển không gian ngầm, kết nối các trung tâm mua sắm với nhà ga, phát triển các khu dân cư xung quanh điểm kết nối thông qua việc tăng cường hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là sự kết nối các khu dân cư với các nhà ga metro. Cùng với việc nghiên cứu quy hoạch, TP sẽ có các quy định và sự hỗ trợ về chính sách để khuyến khích sự phát triển đô thị, góp phần tạo nên thành công trong việc thực hiện mô hình TOD.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 101-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới Đại Kim, theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP tại Báo cáo số 70/BC-BCS. Giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, quận Hoàng Mai hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy trình, thủ tục và quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án, đảm bảo theo đúng nội dung và tiến độ.

Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND quận Hoàng Mai tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận sớm hoàn thành công tác GPMB và thực hiện chỉnh trang nghĩa trang nằm trong diện tích đất của dự án.

Các công trình của dự án cần thiết kế theo hướng hiện đại, bảo đảm không gian xanh, thân thiện với môi trường; tuân thủ các quy định, quy chuẩn về an toàn phòng cháy, chữa cháy, công trình cao tầng có tối thiểu 3 tầng hầm để đáp ứng yêu cầu của dự án và một phần nhu cầu của khu vực; khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực dự án với các khu vực xung quanh, đặc biệt là các công trình đường giao thông, hệ thống thoát nước và phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Các ngành, đơn vị, cơ quan chức năng xác định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc xây dựng và quản lý các công trình thương mại, dịch vụ trường học, các công trình công cộng, bãi đỗ xe; nghĩa vụ của nhà đầu tư về phát triển nhà ở xã hội.

 

UBND TP Hà Nội đã có ý kiến về việc rà soát quy hoạch ngoài bãi sông Hồng theo nội dung Quyết định số 257/QDD-TTG ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

TP đồng ý với đề xuất của Sở QH-KT và giao cho Sở chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Sở NN&PTNT, Sở GTVT, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đồng bộ đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan đến toàn tuyến sông. Song song với đó là nghiên cứu lập điều chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê của TP Hà Nội phù hợp với Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.
TP lưu ý trong quá trình nghiên cứu lập điều chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn TP cần xác định rõ khu vực cần phải di dời, khu vực cho phép tồn tại, khu vực được phép phát triển đô thị, cao độ nền và các điều kiện đảm bảo phòng chống lũ…

Ngày 20/4, Sở QH - KT Hà Nội đã phối hợp với UBND huyện Thanh Trì công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Khu di dân có diện tích khoảng 35,72ha với quy mô dân số khoảng 4.883 người. Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng khu nhà ở di dân kết hợp với các công trình hạ tầng đồng bộ nhằm phục vụ công tác GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì… Các công trình được thiết kế theo dạng thấp tầng, mật độ xây dựng thấp đảm bảo tuân thủ quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đối với công trình trong khu vực hành lang xanh. Các công trình công cộng, trường học, nhà trẻ được bố trí nằm giáp với khu cây xanh tập trung, cây xanh ven sông Tô Lịch để tạo cảnh quan và tổ chức không gian mở về phía sông Tô Lịch.

Cùng ngày, Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, tỷ lệ 1/500, đã được công bố. Khu tưởng niệm thuộc địa giới hành chính xã Thanh Liệt, giáp khu chức năng đô thị Nam đường Vành đai 3, có tổng diện tích khoảng 55ha.


Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết về việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng theo quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở và việc bố trí nhà ở cho người được tái định cư; quy định một số cơ chế, chính sách về quy hoạch, đất đai, tài chính, tín dụng, công nghệ xây dựng để đầu tư cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư.

Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được triển khai thực hiện theo dự án, không thực hiện việc xây dựng lại đơn lẻ từng nhà (trừ trường hợp chung cư độc lập), bảo đảm phù hợp với yêu cầu tại Khoản 3 Điều 112 của Luật Nhà ở.

Mỗi khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại có thể triển khai một hoặc nhiều dự án phù hợp với quy hoạch đô thị do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đã được ban hành.

Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà một căn hộ chung cư cũ có từ 2 hộ khẩu trở lên thì ngoài phần diện tích nhà ở mới được bố trí theo quy định, chủ sở hữu được ưu tiên mua thêm căn hộ tại cùng địa điểm theo giá kinh doanh do chủ đầu tư dự án và chủ sở hữu nhà chung cư thỏa thuận.

Các tổ chức, các nhân tham gia thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở được hưởng các cơ chế, chính sách theo quy định.

Các chủ sở hữu của nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (doanh nghiệp kinh doanh bất động sản) tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn thực hiện việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó.

Nhà nước thực hiện đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đối với 2 trường hợp:

1- Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại mà hết thời hạn quy định, nhưng các chủ sở hữu không lựa chọn được doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để thực hiện phá dỡ, xây dựng lại thì Nhà nước thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ để trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó bằng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở.

2- Nhà nước thực hiện hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với nhà đầu tư đảm nhận việc xây dựng lại nhà chung cư cũ trên diện tích đất cũ hoặc tại vị trí khác để phục vụ nhu cầu tái định cư cho các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại. 

Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

Page 9 of 10

Trạng thái truy cập

Đang có 46 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…