Địa chỉ: Số 2 (số 116 mới) đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0433.825.915;  Fax: 0433.529.992

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số thuế: 0500428386

Tài khoản số: 45010000000480 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây

Giám đốc: Ông Lê Hải Đăng,            ĐT: 0913 507 600

Phó Giám đốc: Ông Ngô Văn Sỹ,      ĐT: 0948 998 333

Phó Phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp: Bà Trần Thị Hằng,             ĐT: 0976 671 858

Phụ trách Phòng Thiết kế Quy hoạch Kiến trúc: Ông Trần Cộng Hòa,   ĐT: 0904 248 489

Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Thực hiện các nhiệm vụ được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội giao về nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn theo kế hoạch và đột xuất để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành.
- Làm chủ đầu tư, tổ chức lập các đề án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND thành phố giao. 
- Tư vấn, lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch văn hoá và các khu chức năng khác, lập thiết kế đô thị, nông thôn theo nhu cầu của các chủ đầu tư.
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về quy hoạch xây dựng để áp dụng vào lĩnh vực thiết kế quy hoạch đô thị nông thôn.
- Tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ hoạt động tư vấn, thiết kế, lập dự án trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế đô thị và phát triển nông thôn theo quy định của Nhà nước và Thành phố.
- Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và nông thôn.
- Khảo sát, đo đạc bản đồ, địa hình, địa chất công trình, phục vụ công tác tư vấn thiết kế xây dựng và công tác quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế cắm mốc và thực hiện cắm mốc giới, chỉ giới quy hoạch ngoài hiện trường.
- Tham  gia soạn thảo góp ý các văn bản pháp quy đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc.
- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc.
- Hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo chức năng của Trung tâm theo quy định của Nhà nước.
- Quản lý cán bộ, viên chức, biên chế tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý của thành phố.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội và UBND thành phố giao.

 

Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng

Địa chỉ: Tầng 1, nhà N5B –N5C khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Liên hệ: Điện thoại 043.5553970   Fax: 043.720915

Lãnh đạo Ban:
- Giám đốc: Ths, KTS Lương Đỗ Quân. Điện thoại 043.7324773
- Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ: 043.5553970
- Phòng Kế hoạch tổng hợp: 043.5562067 
- Phòng Quản lý dự án: 043.5562066

Quyết định thành lập số 1777/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội.
Quyết định số 439/QĐ/QHKT-VP ngày 03/8/2011 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc thánh phố Hà Nội.

1. Vị trí, chức năng:  
1.1. Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng trực thuộc sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội, là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Ban QLDA quy hoạch xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng tại Kho Bạc nhà nước, hoạt động theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc thành phố Hà Nội.
1.2. Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng có chức năng tham gia phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 
- Thực hiện các nhiệm vụ được Sở Quy hoạch- Kiến trúc Thành phố Hà Nội giao về việc quản lý thực hiện các dự án quy hoạch xây dựng theo kế hoạch và đột xuất để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của Sở và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
- Chịu trách nhiệm trước Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Uỷ ban nhân dân  Thành phố và  pháp luật trong việc quản lý thực hiện các dự án quy hoạch theo nhiệm vụ được giao từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc hợp đồng phù hợp với quy định về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.  
- Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch công tác về đo đạc lập bản đồ, xác định chỉ giới đường đỏ và tổ chức cắm mốc theo quy hoạch, lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội.
- Ký hợp đồng, thực hiện và thanh lý hợp đồng với các đơn vị có tư cách pháp nhân (trường hợp được Sở Quy hoạch- Kiến trúc uỷ quyền). Triển khai tổ chức thực hiện các dự án lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, tổ chức cắm mốc theo quy hoạch... theo kế hoạch được Thành phố giao hàng năm cho Sở hoặc giao dịch để Sở ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với các nhà thầu.
- Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, các nhiệm vụ, chương trình đột xuất trong công tác quản lý Nhà nước của Thành phố về lĩnh vực quy hoạch- kiến trúc được Uỷ ban nhân dân  Thành phố và Sở Quy hoạch - Kiến trúc giao.
-  Lập kế hoạch tài chính đảm bảo nhu cầu chi phí quản lý và thực hiện dự án trong từng giai đoạn. Thực hiện quản lý, thanh quyết toán tài chính, nghiệm thu sản phẩm theo đúng quy định hiện hành.
- Phối hợp và tổ chức công bố công khai, bàn giao những quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển giao hồ sơ được duyệt (đối với các dự án Ban được giao làm chủ đầu tư) đến các cơ quan có liên quan theo quy định của Nhà nước và Thành phố.
- Phối hợp và cung cấp thông tin quy hoạch một số dự án do Ban QLDA quy hoạch xây dựng làm chủ đầu tư (trường hợp được uỷ quyền của Sở) để Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội làm đầu mối trả lời thông tin cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.
- Quản lý cán bộ, viên chức, biên chế, tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của nhà nước và Thành phố.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc  Thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao.

 

 
Chức năng:

Phòng Quản lý quy hoạch nông thôn có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về công tác hướng dẫn UBND các huyện, thị xã về việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới, điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã...; quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, tổ chức thực hiện hướng dẫn các địa phương triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

- Theo dõi, giám sát, kiếm tra việc thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

- Là thành viên của Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định của Sở.

- Là thành viên của tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Thành phố.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, phòng Thông tin Quy hoạch kiến trúc tổ chức phổ biến công khai các chương trình dự án về xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở giao.

Địa bàn quản lý: 

- Quận Hoàng Mai; Huyện Thanh Trì; Huyện Thường Tín; Huyện Phú Xuyên.

 

 

Chức năng:

Phòng Quàn lý Quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc và chịu trách nhiệm trước Lănh đạo Sở về công tác quản lý Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chuyên ngành - mạng lưới và các quv hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị khác trên toàn Thành phổ. 

Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chuyên ngành - mạng lưới và các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khác theo quy dịnh của phâp luật.

- Là thành viên của Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định của Sở.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh, vực được phân công.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, phòng Thông tin Quy hoạch kiến trúc tổ chức phổ biến công khai các quy hoạch theo nhiệm vụ được giao.

Địa bàn quản lý:

- Quản lý, giải quyết các công việc, các thủ tục hành chính về quy hoạch, kiến trúc tại các đô thị vệ tinh.

 

-  Đầu mối công tác kế hoạch, phát triển đô thị của Sở, xây dựng, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của Sở;

- Tổng hợp thông tin, báo cáo thống kê về tình hình hoạt động chung của cơ quan và  thuộc lĩnh vực QH – KT trên địa bàn thành phố ;

- Là đầu mối tập hợp và kiểm tra các hồ sơ chuyên môn(về thể thức và nội dung chính) do các phòng chuyên môn giải quyết trước khi trình lãnh đạo sở;

- Là đầu mối công tác quan hệ hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền  ;

- Đầu mối công tác phân cấp quy hoạch. Tham gia thực hiện công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc đối với phòng Xây dựng- Đô thị của các quận, huyện ;

- Chủ trì xây dựng, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, kiểm tra và đôn đốc thực hiện các quy định về quy trình giải quyết hồ sơ;

- Đầu mối giúp việc Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch Thủ đô và Hội đồng khoa học Sở ;

- Là đầu mối giải quyết các công việc có tính chất liên khu vực trên địa bàn Thành phố ( Quy hoạch Vùng, Quy hoạch Chung, QH chuyên ngành, QH mạng lưới ….). Trong quá trình thực hiện tuỳ tính chất công việc, báo cáo Giám đốc sở để huy động lực lượng chuyên môn thực hiện theo chế độ chuyên gia;

- Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo Sở giao.

Là phòng tham mưu đầu mối giúp việc và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo sở về công tác quy hoạch các hệ thống HTKT trên điạ bàn tòan thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ:

- Thẩm tra, trình duyệt các đồ án quy hoạch (phần HTKT) trên địa bàn Thành phố;

- Thụ lý các hồ sơ về vị trí công trình, cung cấp và chấp thuận thông số, số liệu HTKT, chấp thuận chỉ giới đường đỏ, thiết kế công trình HTKT;

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch đối với các hệ thống công trình HTKT;

- Tham gia công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các phòng  Xây dựng - đô thị quận, huyện trong công tác quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch các công trình HTKT;

- Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng .

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công;

- Là Thành viên của Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định của sở;

- Phối hợp với phòng Thông tin QHKT tổ chức công bố công khai, phổ biễn các quy hoạch HTKT đax được phê duyệt;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Sở giao.

Các Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 1,2,3,4,5,7,9,10 là các phòng tham mưu đầu mối giúp việc và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về công tác Quy hoạch-Kiến trúc trên địa bàn được phân công cụ thể như sau:

Địa bàn quản lý:

1. Phòng Quy hoạch kiến trúc 1 quản lý các địa bàn: Quận Bắc Từ Liêm; Quận Nam Từ Liêm; Quận Cầu Giấy; Huyện Đan Phượng.

2. Phòng Quy hoạch kiến trúc 2 quản lý các địa bàn: Quận Hoàn Kiếm; Quận Ba Đình; Quận Đống Đa; Quận Hai Bà Trưng; Quận Tây Hồ; Quận Thanh Xuân.

3. Phòng Quy hoạch kiến trúc 3 quản lý các địa bàn: Quận Long Biên; Huyện Gia Lâm; Huyện Đông Anh; Huyện Sóc Sơn; Huyện Mê Linh.

4. Phòng Quy hoạch kiến trúc 4 quản lý các địa bàn: Quận Hà Đông; Huyện Chương Mỹ; Huyện Ứng Hòa; Huyện Mỹ Đức; Huyện Thanh Oai.

5. Phòng Quy hoạch kiến trúc 5 quản lý các địa bàn: Thị xã Sơn Tây; Huyện Ba Vì; Huyện Hoài Đức; Huyện Thạch Thất; Huyện Phúc Thọ; Huyện Quốc Oai.

6. Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: quản lý hạ tầng kỹ thuật trên toàn Thành phố Hà Nội.

7. Phòng Quản lý Quy hoạch chung - Quy hoạch chuyên ngành: quản lý, giải quyết các công việc, các thủ tục hành chính về quy hoạch, kiến trúc tại các đô thị vệ tinh.

8. Phòng Quản lý Quy hoạch nông thôn quản lý các địa bàn: Quận Hoàng Mai; Huyện Thanh Trì; Huyện Thường Tín; Huyện Phú Xuyên.

Chức năng hiệm vụ:

- Thẩm tra, trình duyệt các đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị thuộc địa bàn được phân công;

- Thụ lý các hồ sơ về xác định địa điểm xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch, chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc cho các công trình, dự án trong địa bàn được phân công;

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch tại địa bàn được phân công; hoặc phối hợp với Thanh tra Pháp chế Sở Quy hoạch-Kiến trúc, các cơ quan chức năng khác để thực hiện trách nhiệm này;

-  Tham gia công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với phòng Xây dựng- Đô thị của các quận, huyện, phát hiện và đề xuất giải quyết đối với các QHCT do quận, huyện duyệt có nội dung không phù hợp với quy hoạch do Thành phố duyệt, với chủ trương, định hướng, quy định của Nhà nước và Thành phố khi thực hiện phân cấp công tác QHKT ;

- Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng .

- Là thành viên của của Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định của Sở;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công;

- Phối hợp cùng phòng thông tin Quy hoạch Kiến trúc tổ chức phổ biến công khai các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn được phân công;

- Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo Sở giao.

Page 6 of 10

Trạng thái truy cập

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…